Gurdwara Sri Hemkunt sahib
Gurdwara Sri Bangla Sahib
Gurdwara Shri Guru Nanak Dev Ji
GURUDWARA SRI TARN TARN SAHIB
Gurudwara Sri Hazur Sahib Nanded
Sri Harmandir Sahib
Gurdwara Guru Gobind Singh Ji, Mandi
Panj Takht
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Wednesday, 02-Sep-2015
Katha Hukamnama Sri Darbar Sahib
Wednesday, 02-Sep-2015
Shabad Kirtan Sri Darbar Sahib
Wednesday, 02-Sep-2015
Hukamnama Sri Bangla Sahib
Wednesday, 02-Sep-2015
Katha Sri Bangla Sahib
Wednesday, 02-Sep-2015

Click on Video/audio link below to watch/listen Video/Audio recoding of today's
"Hukamnama/Katha from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar"

[September, 02, 2015, Wednesday]

TODAY'S HUKAMNAMA FROM SRI DARBAR SAHIB

iqlµg mÚ 1 ]

ieAwnVIey mwnVw kwie kryih ] AwpnVY Gir hir rMgo kI n mwxyih ] shu nyVY Dn kMmlIey bwhru ikAw FUFyih ] BY kIAw dyih slweIAw nYxI Bwv kw kir sIgwro ] qw sohwgix jwxIAY lwgI jw shu Dry ipAwro ]1] ieAwxI bwlI ikAw kry jw Dn kMq n BwvY ] krx plwh kry bhuqyry sw Dn mhlu n pwvY ] ivxu krmw ikCu pweIAY nwhI jy bhuqyrw DwvY ] lb loB AhMkwr kI mwqI mwieAw mwih smwxI ] ienI bwqI shu pweIAY nwhI BeI kwmix ieAwxI ]2] jwie puChu sohwgxI vwhY iknI bwqI shu pweIAY ] jo ikCu kry so Blw kir mwnIAY ihkmiq hukmu cukweIAY ] jw kY pRyim pdwrQu pweIAY qau crxI icqu lweIAY ] shu khY so kIjY qnu mno dIjY AYsw prmlu lweIAY ] eyv khih sohwgxI BYxy ienI bwqI shu pweIAY ]3] Awpu gvweIAY qw shu pweIAY Aauru kYsI cqurweI ] shu ndir kir dyKY so idnu lyKY kwmix nau iniD pweI ] Awpxy kMq ipAwrI sw sohwgix nwnk sw sBrweI ] AYsy rMig rwqI shj kI mwqI Aihinis Bwie smwxI ] suMdir swie srUp ibcKix khIAY sw isAwxI ]4]2]4]
bu`Dvwr, 17 BwdoN (sMmq 547 nwnkSwhI)
(AMg:722)
Translate