Gurdwara Sri Hemkunt sahib
Gurdwara Sri Bangla Sahib
Gurdwara Shri Guru Nanak Dev Ji
GURUDWARA SRI TARN TARN SAHIB
Gurudwara Sri Hazur Sahib Nanded
Sri Harmandir Sahib
Gurdwara Guru Gobind Singh Ji, Mandi
Panj Takht
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Wednesday, 07-Oct-2015
Katha Hukamnama Sri Darbar Sahib
Wednesday, 07-Oct-2015
Shabad Kirtan Sri Darbar Sahib
Wednesday, 07-Oct-2015
Hukamnama Sri Bangla Sahib
Wednesday, 07-Oct-2015
Katha Sri Bangla Sahib
Wednesday, 07-Oct-2015

Click on Video/audio link below to watch/listen Video/Audio recoding of today's
"Hukamnama/Katha from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar"

[October, 07, 2015, Wednesday]

TODAY'S HUKAMNAMA FROM SRI DARBAR SAHIB

DnwsrI CMq mhlw 4 Gru 1
<> siqgur pRswid ]

hir jIau ik®pw kry qw nwmu iDAweIAY jIau ] siqguru imlY suBwie shij gux gweIAY jIau ] gux gwie ivgsY sdw Anidnu jw Awip swcy Bwvey ] AhMkwru haumY qjY mwieAw shij nwim smwvey ] Awip krqw kry soeI Awip dyie q pweIAY ] hir jIau ik®pw kry qw nwmu iDAweIAY jIau ]1] AMdir swcw nyhu pUry siqgurY jIau ] hau iqsu syvI idnu rwiq mY kdy n vIsrY jIau ] kdy n ivswrI Anidnu sm@wrI jw nwmu leI qw jIvw ] sRvxI suxI q iehu mnu iqRpqY gurmuiK AMimRqu pIvw ] ndir kry qw siqguru myly Anidnu ibbyk buiD ibcrY ] AMdir swcw nyhu pUry siqgurY ]2] sqsMgiq imlY vfBwig qw hir rsu Awvey jIau ] Anidnu rhY ilv lwie q shij smwvey jIau ] shij smwvY qw hir min BwvY sdw AqIqu bYrwgI ] hliq pliq soBw jg AMqir rwm nwim ilv lwgI ] hrK sog duhw qy mukqw jo pRBu kry su Bwvey ] sqsMgiq imlY vfBwig qw hir rsu Awvey jIau ]3] dUjY Bwie duKu hoie mnmuK jim joihAw jIau ] hwie hwie kry idnu rwiq mwieAw duiK moihAw jIau ] mwieAw duiK moihAw haumY roihAw myrI myrI krq ivhwvey ] jo pRBu dyie iqsu cyqY nwhI AMiq gieAw pCuqwvey ] ibnu nwvY ko swiQ n cwlY puqR klqR mwieAw DoihAw ] dUjY Bwie duKu hoie mnmuiK jim joihAw jIau ]4] kir ikrpw lyhu imlwie mhlu hir pwieAw jIau ] sdw rhY kr joiV pRBu min BwieAw jIau ] pRBu min BwvY qw hukim smwvY hukmu mMin suKu pwieAw ] Anidnu jpq rhY idnu rwqI shjy nwmu iDAwieAw ] nwmo nwmu imlI vifAweI nwnk nwmu min Bwvey ] kir ikrpw lyhu imlwie mhlu hir pwvey jIau ]5]1]
bu`Dvwr, 21 A`sU (sMmq 547 nwnkSwhI)
(AMg:690)
Translate